វគ្គផ្សព្វផ្សាយអំពី ស្រះជម្រកត្រី និងអារូបបត្ថម្ភ (ត្រីល្អិត)

សិស្សសាលា និងអាណាព្យាបាលកំពុង ចូលរួម ការផ្សព្វផ្សាយ នៅពេលយប់

ក្រោមការផ្តល់ជំនួយពីទីភ្នាក់ងារជំនួយ USAID, យើងទាំងអស់គ្នាខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការអនុវត្ត ផែនការសកម្មភាព ដោយមិនគិតពីពេលវេលា និងការហត់នឿយ ក្នុងការលើកកម្ពស់ ការយល់ដឹងដល់ ប្រជាពលរដ្ឋ យុវជន ព្រមទាំង កុមារ អំពីអត្ថប្រយោជន៍ ស្រះជម្រកត្រី សហគមន៍ អាហារូបត្ថម្ភ (ត្រីល្អិត) និងការចូលរួមថែទាំធនធានមច្ឆជាតិ និងធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗ ក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយនិរន្តរភាព។ សូមអរគុណដល់ អាជ្ញាធម៌ ដែលបានចូលរួមសហការជាយើង។វគ្គផ្សព្វផ្សាយនេះ មានគោលបំណង ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ សមាជិកសហគមន៍ទាំងអស់ស្រឡាញ់ ធនធានធម្មជាតិ ចូលរួមការពារ និងថែរក្សាទាំងអស់គ្នា។ ជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះ គឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹង និងចាប់អារម្មណ៍មកបរិភោជ ត្រីស្រែ ត្រីល្អិត ដែលសំបូរទៅដោយវីតាម៉ីន ហើយជាអារូបត្ថម្ភពិសេសសំរាប់កុមារផងដែរ។

ស្របពេលនោះដែល ប្រជាពលរដ្ឋមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងក្នុងការចូលរួម វគ្គផ្សព្វផ្សាយស្រះជម្រកត្រីសហគមន៍​នេះ។

Under finance supports from #USAID through #WorldFish, we are committed working from our effort to promote and raise the awareness of the citizen, youth and pupils about the benefits of Community Fish Refuge (CFR), fish as well as natural resources and the essential of small nutrient fish. Credited to #VSG Rice Field Fisheries Project team. Thanks to local authorities for the good cooperation.

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *