ការបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយលើកិច្ចគាំពារសង្គម

នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ អង្គការក្រុមទ្រទ្រង់ភូមិ ជាសមាជិកបណ្តាញ បានចូលរួមជាមួយវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល ស្តីពីកម្ពុជាបានរៀបចំ សិក្ខាសាលាណែនាំគម្រោង ស្តីពីការបង្កើនការយល់ដឹងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយជាតិគាំពារសង្គមដល់តំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិ អន្តរជាតិ សមាជិកសមាជិការ ដៃគូ នៃបណ្តាញថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ខេត្ត ដើម្បីចូលរួមយុទ្ធនាការទូទាំងប្រទេសនាពេលខាងមុខនេះ ។

On 04 March 2022, VSG has participated as membership with the NGO Forum on Cambodia (NGOF) organized Orientation and Dissemination Workshop on National Social Protection Broadcasting Mechanism (#NSPBM) to national and provincial NGOs network members/partners to join in the upcoming campaign throughout the countries.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *